Algemene Voorwaarden

BELANGRIJK: via deze weg willen wij u erop attenderen dat wij sinds 25 mei 2018 wijzigingen hebben doorgevoerd in onderstaand document ten aanzien van ons cookiebeleid en persoonsgegevensverwerking, gericht op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring en cookieverklaring zijn opgenomen, zijn als volgt:

 • Opslag, toegang en gebruik van persoonlijke data
 • Plaatsing van cookies en vergelijkbare bestanden en technologieën
 • Duidelijkheid, transparantie en controle hieromtrent

INHOUDSOPGAVE

 • 1. Disclaimer
 • 2. Definities
 • 3. Identiteit van de ondernemer
 • 4. Toepasselijkheid
 • 5. Aansprakelijkheid
 • 6. Auteursrecht
 • 7. Privacyverklaring
 • 8. Cookies
 • 9. Aanbod
 • 10. Overeenkomst
 • 11. Herroepingsrecht
 • 12. Bedenktijd
 • 13. Prijs
 • 14. Nakoming en aanvullende garantie
 • 15. Levering + uitvoering
 • 16. Betaling
 • 17. Klachtenregeling
 • 18. Geschillen
 • 19. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • 20. Wijzigingen
 • 21. Slotbepaling
 • 22. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14-07-2021.

1.0 Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website/webshop Krafti.nl. Elke bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De potentiële ongeldigheid van één van deze voorwaarden of bepalingen –wegens strijdigheid met het dwingend recht– doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

2.0 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft volgens een overeenkomst op afstand en deze producten en/of diensten door de ondernemer worden geleverd, of door een derde partij op basis van een afspraak tussen de ondernemer en deze betreffende derde;
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument het recht heeft zich te beroepen op diens herroepingsrecht;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefeningen die verband houden met diens handelsactiviteiten, bedrijfsactiviteiten, ambachtsactiviteiten of beroepsactiviteiten, en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 5. Dag: een kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel –waaronder ook e-mail– dat de consument of ondernemer in staat stelt informatie, die aan hem/haar persoonlijk is gericht, zódanig op te slaan dat de toekomstige raadpleging of het toekomstig gebruik ervan, gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie bestemd is, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, mogelijk wordt gemaakt;
 7. Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier: het (in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden) opgenomen Europese modelformulier voor herroeping, hetgeen de ondernemer ter beschikking stelt aan de consument, zodat de consument zich daarmee kan beroepen op diens herroepingsrecht;
 9. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt aan consumenten;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer enerzijds en de consument anderzijds wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zónder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn bijeengekomen.

3.0 Identiteit van de ondernemer

 • Texted VOF: Krafti
 • Slauerhoffstraat 37
 • 5242 EB Rosmalen
 • KvK-nummer: 20138968
 • Btw-identificatienummer: NL8194.35.405.B01
 • Bank: NL88TRIO0197804055

4.0 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op élk aanbod van de ondernemer en op élke tot stand gekomen bestelling of overeenkomst op afstand tussen ondernemer enerzijds en consument anderzijds.
 2. Vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden kunnen worden ingezien en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden verstuurd.
 3. Mocht de overeenkomst op afstand elektronisch worden gesloten, kan in afwijking van het vorige lid –en vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten– de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven wáár via elektronische weg van de Algemene Voorwaarden kan worden kennisgenomen en dat de Algemene Voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegestuurd.
 4. Mochten naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het gunstigst is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of deels nietig of vernietigd blijken, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel als mogelijk benadert.
 6. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

5.0 Aansprakelijkheid

Krafti heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. Krafti aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen. Dit alles is voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Krafti garandeert niet dat de op de website/webshop te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Aan de inhoud van deze website/webshop kunnen géén rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

6.0 Auteursrecht

De op Krafti.nl gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafti. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op Krafti.nl is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Krafti op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken. Sommige woordmerken (namen e.a.) en beeldmerken (logo’s e.a.) op Krafti betreffen geregistreerde handelsmerken. Het eigendom hiervan berust bij Krafti en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving.

7.0 Privacyverklaring

Krafti respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. We doen ons uiterste best er zorg voor te dragen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en naar behoren wordt beveiligd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan diensten waarom u hebt gevraagd en voor de onderstaand omschreven legitieme doeleinden. Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Via deze privacyverklaring proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wélke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u hierover controle kunt uitoefenen.

7.1 Automatisch verzamelde gegevens door onze server

Sommige gegevens worden automatisch verzameld door onze server tijdens uw bezoek aan onze website. Binnen server logs worden persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderd. De server logs bevatten wel IP-adressen, user agent browser identificerende strings, time stamps en de URL’s die door u zijn opgevraagd op deze site. Deze gegevens worden binnen een beveiligde omgeving tot maximaal 90 dagen bewaard. Door middel van deze tijdsduur wordt getracht een balans te creëren tussen het belang van privacy enerzijds en de vereisten om de hosting van deze website te realiseren en de veiligheid van de website te bewaken en optimaliseren anderzijds. Door het bijhouden van server logs kunnen technische problemen worden opgespoord en verholpen, wordt de prestatie van het hostingplatform geoptimaliseerd en kan de site worden beveiligd tegen spam, aanvallen van derden en soortgelijke zaken. Serverlogs worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

7.2 Contactopname & contactformulier

Als u een contactformulier op Krafti invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, plus daarbij opgeteld 3 jaar. We bewaren uw gegevens gedurende deze tijd zodat we eventueel toekomstig contact kunnen refereren aan eerdere correspondentie.

7.3 Gegevens van minderjarigen

Onze website is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Krafti heeft dan ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ben je nog géén 16 jaar? Vraag dan een ouder, voogd of verzorger of hij/zij het wel of niet goed vindt dat je Krafti bezoekt. En laat diegene dit privacy- en cookiebeleid lezen.

7.4 Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Krafti deelt gegevens met de volgende derden:

 • Webhost: deze handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie.
 • Google AdSense: het geautomatiseerde advertentieplatform van Google. Kijk op deze pagina voor meer informatie hieromtrent.
 • Google Analytics (het geautomatiseerde statistiekensysteem van Google
 • Askimet (voor het tegengaan van spamreacties)
 • WebwinkelKeur (ons reviewsysteem waarmee u beoordelingen/recensies/ervaringen kunt achterlaten)

Met de partijen die in de zin van de AVG als verwerker worden aangeduid, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met alle partijen delen we uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uitvoering van de dienst in kwestie mogelijk te maken. We hebben met ze afgesproken om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens om veiligheid te garanderen en vertrouwelijkheid te bewaken.

7.5 Externe links

Op Krafti kunnen links staan die leiden naar websites van nationale en internationale derden. Dit betreffen websites waarvoor Krafti op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Krafti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Krafti de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Door op een externe link te klikken, zal de desbetreffende webpagina openen in uw browser. Houd er rekening mee dat iedere website zijn eigen Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring, persoonsgegevensverwerking en cookiebeleid hanteert. Zie daartoe de desbetreffende website.

7.6 Recht op inzage en correctie

Wij zijn zo transparant mogelijk over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie, schrapping en/of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: contact@krafti.nl. Of wij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens –en zo ja, van wélke persoonsgegevens– kunt u eveneens te allen tijde bij ons opvragen.

Krafti wil u er tot slot op wijzen dat u in geval van ontevredenheid de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

8.0 Cookies

Wij vinden uw privacy ontzettend belangrijk. Om die reden plaatst Krafti zo min mogelijk cookies. We leggen u hieronder uit welke cookies we (optioneel) wel plaatsen en waarom, maar we willen u er allereerst graag op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om cookies simpelweg voor alle websites volledig uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Hoe u dit doet leest u op deze pagina van de Cosumentenbond. U kunt ook meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten of verwijderen, dan kan dat eenvoudig via YourOnlineChoices.eu.

Let op: als u via uw webbrowserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies van Krafti niet werken of dat u van sommige van onze producten en/of diensten geen gebruik kunt maken.

8.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat via de browser op uw device (computer, tablet, telefoon e.d.) wordt opgeslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door middel van een cookie uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw device.

8.2 Waarom cookies?

Krafti en samenwerkingspartners van Krafti maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om deze website te doen functioneren, te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt. Zodoende kunnen we onze website blijven verbeteren en informatie aanbieden die voor u interessant is.

8.3 Welke cookies?

Tijdens het bezoeken van Krafti kunnen de volgende soorten cookies op uw computer worden geplaatst:

8.4 Functionele cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo is er (ironisch genoeg) een cookie nodig om te onthouden welke cookies u wel en niet accepteert. Deze cookie heet op Krafti ‘cookie_notice_accepted’ en wordt standaard 1 jaar bewaard in uw browser.

8.5 Statistieken met behulp van Google Analytics

Via Krafti worden cookies geplaatst van Google Analytics, een analytische tool die statistieken verzamelt over bezoekers op onze website. De cookies beginnen o.a. met de naam ‘_ga’, ‘_gat’ en ‘_gid‘. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van onze artikels. Met behulp van Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikels op Krafti populair zijn. Dit kunnen we vervolgens gebruiken als basis om aanvullende artikels te schrijven. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De geldigheidsduur van cookies via Google Analytics is maximaal 2 jaar.

8.6 WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Indien wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel om u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

9.0 Aanbod

 1. Mocht voor een aanbod een beperkte geldigheidsduur van kracht zijn of mocht een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschieden, dan wordt dit nadrukkelijk in het betreffende aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend; de ondernemer is gerechtigd het aanbod op elk willekeurig moment te wijzigen of in te trekken.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en maakt een goede beoordeling van het aanbod mogelijk.
 4. Productafbeeldingen vormen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Kleurweergave is afhankelijk van de technische specificaties van het medium waarop de consument de website en afbeeldingen van de ondernemer bekijkt; ondernemer kan dan ook niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke productkleuren. Kortom: kleuren kunnen afwijken.
 6. Afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen dan ook geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Elk aanbod bevat afdoende informatie om als consument te begrijpen wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden; hierbij valt te denken aan: prijs (inclusief belastingen); eventuele verzendkosten; beschikbare verzendopties; potentiële toepasselijkheid van het herroepingsrecht; beschikbare betalingswijzen; archivering en inzage van de overeenkomst; beschikbare productmaterialen, productkleuren, productvormen, productmaten en productgraveringen…

10.0 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt –onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4–tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige online (web)omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer mag –binnen wettelijke kaders– nagaan of de consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst de volgende informatie verschaffen aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. Informatie over garanties en service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het product in kwestie.

11.0 Herroepingsrecht

 1. De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan gedurende de bedenktijd van minimaal 14 dagen door de consument worden ontbonden, zónder opgave van reden(en).
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar diens reden(en) van herroeping, maar deze hiertoe niet verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nádat de consument –of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is– het product in ontvangst heeft genomen.
 4. Indien de ondernemer de consument niet op de hoogte heeft gesteld van de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt, dan loopt de bedenktijd twaalf maanden ná het einde van de oorspronkelijke (overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde) bedenktijd af.
 5. Indien de ondernemer de (in het voorgaande lid bedoelde) informatie aan de consument heeft verstrekt bínnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen ná de dag waarop de consument de betreffende informatie heeft ontvangen.
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Kortom: maatwerk oftewel op aanvraag van de consument op-maat-gemaakte en gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

11.1 Herroepingskosten

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk –maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding– zendt de consument het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt vóórdat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en oorspronkelijke verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, dan worden álle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

11.2 Verplichtingen ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij/zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij/zij wachten met terugbetalen tot hij/zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug te betalen.

11.3 Uitsluiting der herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alléén als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod –althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst– heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
 3. De consument heeft verklaard dat hij/zij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

12.0 Bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de productverpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die vereist is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou hebben kunnen en mogen doen.
 2. De consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgang met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst álle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

13.0 Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt –en waar de ondernemer geen invloed op heeft– met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitsluitend toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitsluitend toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

14.0 Naleving overeenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat diens producten en/of diensten voldoen aan:
 2. De overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties;
 3. De redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 4. De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften; en
 5. Indien overeengekomen dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 6. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer tekortgeschiet in de nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst.
 7. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij/zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

15.0 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van (en bij de uitvoering van) bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan –uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst– bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.0 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ingang van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument nóóit worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en) en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

17.0 Klachtenregeling

Hoewel Krafti haar uiterste best doet iedere bestelling tot in de puntjes te verzorgen, kan het helaas voorkomen dat iets niet helemaal verloopt zoals gepland. Onze oprechte excuses daarvoor. We raden u aan om klachten allereerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@krafti.nl. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten binnen de EU eveneens mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Hierbij puntsgewijs onze volledige klachtenregeling:

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
 6. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 7. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

18.0 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Zo ook indien een consument niet in Nederland woonachtig is.

19.0 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

20.0 Wijzigingen

Krafti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het is eveneens niet ondenkbaar dat onze Algemene Voorwaarden in de nabije toekomst opnieuw worden uitgebreid en/of gewijzigd.

21.0 Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Krafti. Wijzigingen, typfouten en zetfouten voorbehouden. Krafti is een initiatief van Texted VOF. Met vragen en opmerkingen kunnen bezoekers van Krafti contact opnemen via contact@krafti.nl.

22.0 Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier uitsluitend invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan:

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende diensten (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-JJJJ):

— Bestelnummer:

—  Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en):

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (uitsluitend wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum (DD-MM-JJJJ):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.