Klachtbeleid

INHOUDSOPGAVE

 • 1. Disclaimer
 • 2. Identiteit van de ondernemer
 • 3. Toepasselijkheid
 • 4. Aansprakelijkheid
 • 5. Klachtenregeling
 • 6. Geschillen
 • 7. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • 8. Wijzigingen
 • 9. Slotbepaling

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14-07-2021.

1.0 Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website/webshop Krafti.nl. Elke bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De potentiële ongeldigheid van één van deze voorwaarden of bepalingen –wegens strijdigheid met het dwingend recht– doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

3.0 Identiteit van de ondernemer

 • Texted VOF: Krafti
 • Slauerhoffstraat 37
 • 5242 EB Rosmalen
 • KvK-nummer: 20138968
 • Btw-identificatienummer: NL8194.35.405.B01
 • Bank: NL88TRIO0197804055

4.0 Toepasselijkheid

 1. Dit Klachtbeleid is van toepassing op élk aanbod van de ondernemer en op élke tot stand gekomen bestelling of overeenkomst op afstand tussen ondernemer enerzijds en consument anderzijds.
 2. Vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van dit Klachtbeleid aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze het Klachtbeleid kan worden ingezien en dat het Klachtbeleid op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden verstuurd.
 3. Mocht de overeenkomst op afstand elektronisch worden gesloten, kan in afwijking van het vorige lid –en vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten– de tekst van dit Klachtbeleid langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven wáár via elektronische weg van het Klachtbeleid kan worden kennisgenomen en dat het Klachtbeleid op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegestuurd.
 4. Mochten naast dit Klachtbeleid tevens specifieke productvoorwaarden of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het gunstigst is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in dit Klachtbeleid op enig moment geheel of deels nietig of vernietigd blijken, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel als mogelijk benadert.
 6. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van dit Klachtbeleid.

5.0 Aansprakelijkheid

Krafti heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website/webshop en de opgenomen informatie en inhoud uiterste zorgvuldigheid betracht. De op deze website/webshop aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informatief van aard. Krafti aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website/webshop of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website/webshop is verkregen. Dit alles is voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Krafti garandeert niet dat de op de website/webshop te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Aan de inhoud van deze website/webshop kunnen géén rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

6.0 Klachtenregeling

Hoewel Krafti haar uiterste best doet iedere bestelling tot in de puntjes te verzorgen, kan het helaas voorkomen dat iets niet helemaal verloopt zoals gepland. Onze oprechte excuses daarvoor. We raden u aan om klachten allereerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar contact@krafti.nl. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten binnen de EU eveneens mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Hierbij puntsgewijs onze volledige klachtenregeling:

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
 6. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 7. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

7.0 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop dit Klachtbeleid betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Zo ook indien een consument niet in Nederland woonachtig is.

8.0 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van dit Klachtbeleid afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

9.0 Wijzigingen

Krafti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Klachtbeleid. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het is eveneens niet ondenkbaar dat ons Klachtbeleid in de nabije toekomst opnieuw worden uitgebreid en/of gewijzigd.

10.0 Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Krafti. Wijzigingen, typefouten en zetfouten voorbehouden. Krafti is een initiatief van Texted VOF. Met vragen en opmerkingen kunnen bezoekers van Krafti contact opnemen via contact@krafti.nl.