Retourbeleid

Inhoudsopgave

 • 1. Disclaimer
 • 2. Identiteit van de ondernemer
 • 3. Toepasselijkheid
 • 4. Aansprakelijkheid
 • 5. Aanbod
 • 6. Overeenkomst
 • 7. Herroepingsrecht
 • 8. Bedenktijd
 • 9. Prijs
 • 10. Nakoming en aanvullende garantie
 • 11. Levering + uitvoering
 • 12. Betaling
 • 13. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • 14. Wijzigingen
 • 15. Slotbepaling

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14-07-2021.

1.0 Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website/webshop Krafti.nl. Elke bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De potentiële ongeldigheid van één van deze voorwaarden of bepalingen –wegens strijdigheid met het dwingend recht– doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

2.0 Identiteit van de ondernemer

 • Texted VOF: Krafti
 • Slauerhoffstraat 37
 • 5242 EB Rosmalen
 • KvK-nummer: 20138968
 • Btw-identificatienummer: NL8194.35.405.B01
 • Bank: NL88TRIO0197804055

3.0 Toepasselijkheid

 1. Dit Retourbeleid is van toepassing op élk aanbod van de ondernemer en op élke tot stand gekomen bestelling of overeenkomst op afstand tussen ondernemer enerzijds en consument anderzijds.
 2. Vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van dit Retourbeleid aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze het Retourbeleid kan worden ingezien en dat het Retourbeleid op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden verstuurd.
 3. Mocht de overeenkomst op afstand elektronisch worden gesloten, kan in afwijking van het vorige lid –en vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten– de tekst van dit Retourbeleid langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven wáár via elektronische weg van het Retourbeleid kan worden kennisgenomen en dat het Retourbeleid op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegestuurd.
 4. Mochten naast dit Retourbeleid tevens specifieke productvoorwaarden of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het gunstigst is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in dit Retourbeleid op enig moment geheel of deels nietig of vernietigd blijken, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel als mogelijk benadert.
 6. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van dit Retourbeleid.

4.0 Aansprakelijkheid

Krafti heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website/webshop en de opgenomen informatie en inhoud uiterste zorgvuldigheid betracht. De op deze website/webshop aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informatief van aard. Krafti aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website/webshop of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website/webshop is verkregen. Dit alles is voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Krafti garandeert niet dat de op de website/webshop te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Aan de inhoud van deze website/webshop kunnen géén rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

5.0 Aanbod

 1. Mocht voor een aanbod een beperkte geldigheidsduur van kracht zijn of mocht een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschieden, dan wordt dit nadrukkelijk in het betreffende aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend; de ondernemer is gerechtigd het aanbod op elk willekeurig moment te wijzigen of in te trekken.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en maakt een goede beoordeling van het aanbod mogelijk.
 4. Productafbeeldingen vormen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Kleurweergave is afhankelijk van de technische specificaties van het medium waarop de consument de website en afbeeldingen van de ondernemer bekijkt; ondernemer kan dan ook niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de daadwerkelijke productkleuren. Kortom: kleuren kunnen afwijken.
 6. Afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen dan ook geen aanleiding vormen tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Elk aanbod bevat afdoende informatie om als consument te begrijpen wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden; hierbij valt te denken aan: prijs (inclusief belastingen); eventuele verzendkosten; beschikbare verzendopties; potentiële toepasselijkheid van het herroepingsrecht; beschikbare betalingswijzen; archivering en inzage van de overeenkomst; beschikbare productmaterialen, productkleuren, productvormen, productmaten en productgraveringen…

6.0 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt –onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4–tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de overeenkomst door de consument worden ontbonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt de ondernemer voor een veilige online (web)omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer mag –binnen wettelijke kaders– nagaan of de consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer goede gronden heeft om een overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering ervan bijzondere voorwaarden te stellen.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst de volgende informatie verschaffen aan de consument, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. Informatie over garanties en service na aankoop;
 9. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of de dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het product in kwestie.

7.0 Herroepingsrecht

 1. De overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan gedurende de bedenktijd van minimaal 14 dagen door de consument worden ontbonden, zónder opgave van reden(en).
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar diens reden(en) van herroeping, maar deze hiertoe niet verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nádat de consument –of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is– het product in ontvangst heeft genomen.
 4. Indien de ondernemer de consument niet op de hoogte heeft gesteld van de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet aan de consument heeft verstrekt, dan loopt de bedenktijd twaalf maanden ná het einde van de oorspronkelijke (overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde) bedenktijd af.
 5. Indien de ondernemer de (in het voorgaande lid bedoelde) informatie aan de consument heeft verstrekt bínnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, dan verstrijkt de bedenktijd 14 dagen ná de dag waarop de consument de betreffende informatie heeft ontvangen.
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Kortom: maatwerk oftewel op aanvraag van de consument op-maat-gemaakte en gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

7.1 Herroepingskosten

 1. Als de consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk –maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding– zendt de consument het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan de ondernemer. Dit is niet nodig indien de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt vóórdat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en oorspronkelijke verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de consument gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, dan worden álle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

7.2 Verplichtingen ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij/zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij/zij wachten met terugbetalen tot hij/zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij/zij het product heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als hetgeen de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering, dan hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere leveringsmethode niet terug te betalen.

7.3 Uitsluiting der herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alléén als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod –althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst– heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
 3. De consument heeft verklaard dat hij/zij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

8.0 Bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de productverpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die vereist is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou hebben kunnen en mogen doen.
 2. De consument is uitsluitend aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgang met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst álle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9.0 Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt –en waar de ondernemer geen invloed op heeft– met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitsluitend toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitsluitend toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

10.0 Naleving overeenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat diens producten en/of diensten voldoen aan:
 2. De overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties;
 3. De redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid;
 4. De op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften; en
 5. Indien overeengekomen dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 6. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte aanvullende garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer tekortgeschiet in de nakoming van zijn/haar deel van de overeenkomst.
 7. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij/zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

11.0 Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van (en bij de uitvoering van) bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van dit Retourbeleid is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan –uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst– bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden en op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.0 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na ingang van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument nóóit worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling(en) en/of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van bovengenoemde bedragen en percentages.

13.0 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van dit Retourbeleid afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

14.0 Wijzigingen

Krafti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Retourbeleid. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het is eveneens niet ondenkbaar dat ons Retourbeleid in de nabije toekomst opnieuw worden uitgebreid en/of gewijzigd.

15.0 Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Krafti. Wijzigingen, typfouten en zetfouten voorbehouden. Krafti is een initiatief van Texted VOF. Met vragen en opmerkingen kunnen bezoekers van Krafti contact opnemen via contact@krafti.nl.