Privacy Policy

BELANGRIJK: via deze weg willen wij u erop attenderen dat wij sinds 25 mei 2018 wijzigingen hebben doorgevoerd in onderstaand document ten aanzien van ons cookiebeleid en persoonsgegevensverwerking, gericht op de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring en cookieverklaring zijn opgenomen, zijn als volgt:

 • Opslag, toegang en gebruik van persoonlijke data
 • Plaatsing van cookies en vergelijkbare bestanden en technologieën
 • Duidelijkheid, transparantie en controle hieromtrent

Inhoudsopgave

 • 1. Disclaimer
 • 2. Identiteit van de ondernemer
 • 3. Toepasselijkheid
 • 4. Aansprakelijkheid
 • 5. Auteursrecht
 • 6. Privacyverklaring: persoonsgegevensverwerking e.a.
 • 7. Cookies
 • 8. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 • 9. Wijzigingen
 • 10. Slotbepaling

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 14-07-2021.

1.0 Disclaimer

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op de website/webshop Krafti.nl. Elke bezoeker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande Privacy Policy, deze te begrijpen, ermee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De potentiële ongeldigheid van één van deze voorwaarden of bepalingen –wegens strijdigheid met het dwingend recht– doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

2.0 Identiteit van de ondernemer

 • Texted VOF: Krafti
 • Slauerhoffstraat 37
 • 5242 EB Rosmalen
 • KvK-nummer: 20138968
 • Btw-identificatienummer: NL8194.35.405.B01
 • Bank: NL88TRIO0197804055

3.0 Toepasselijkheid

 1. Deze Privacy Policy van toepassing op élk aanbod van de ondernemer en op élke tot stand gekomen bestelling of overeenkomst op afstand tussen ondernemer enerzijds en consument anderzijds.
 2. Vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de inhoud van deze Privacy Policy aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven op welke wijze de Privacy Policy kan worden ingezien en dat de Privacy Policy op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos zullen worden verstuurd.
 3. Mocht de overeenkomst op afstand elektronisch worden gesloten, kan in afwijking van het vorige lid –en vóórdat de overeenkomst op afstand wordt gesloten– de tekst van deze Privacy Policy langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven wáár via elektronische weg van de Privacy Policy kan worden kennisgenomen en dat de Privacy Policy op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zal worden toegestuurd.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Privacy Policy op enig moment geheel of deels nietig of vernietigd blijken, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zo veel als mogelijk benadert.
 5. Onduidelijkheden omtrent de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze Privacy Policy.

4.0 Aansprakelijkheid

Krafti heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website/webshop en de opgenomen informatie en inhoud uiterste zorgvuldigheid betracht. De op deze website/webshop aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informatief van aard. Krafti aanvaardt géén aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website/webshop of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website/webshop is verkregen. Dit alles is voor verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Krafti garandeert niet dat de op de website/webshop te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Aan de inhoud van deze website/webshop kunnen géén rechten van welke aard dan ook worden ontleend.

5.0 Auteursrecht

De op Krafti gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Krafti. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op Krafti is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals teksten, afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van Krafti op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken. Sommige woordmerken (namen e.a.) en beeldmerken (logo’s e.a.) op Krafti betreffen geregistreerde handelsmerken. Het eigendom hiervan berust bij Krafti en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving.

6.0 Privacyverklaring

Krafti respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site. We doen ons uiterste best er zorg voor te dragen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en naar behoren wordt beveiligd. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om te voldoen aan diensten waarom u hebt gevraagd en voor de onderstaand omschreven legitieme doeleinden. Bij onze verwerking houden wij rekening met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Via deze privacyverklaring proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wélke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, en hoe u hierover controle kunt uitoefenen.

6.1 Automatisch verzamelde gegevens door onze server

Sommige gegevens worden automatisch verzameld door onze server tijdens uw bezoek aan onze website. Binnen serverlogs worden persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderd. De serverlogs bevatten wel IP-adressen, user agent browser identificerende strings, timestamps en de URL’s die door u zijn opgevraagd op deze site. Deze gegevens worden binnen een beveiligde omgeving tot maximaal 90 dagen bewaard. Door middel van deze tijdsduur wordt getracht een balans te creëren tussen het belang van privacy enerzijds en de vereisten om de hosting van deze website te realiseren en de veiligheid van de website te bewaken en optimaliseren anderzijds. Door het bijhouden van serverlogs kunnen technische problemen worden opgespoord en verholpen, wordt de prestatie van het hostingplatform geoptimaliseerd en kan de site worden beveiligd tegen spam, aanvallen van derden en soortgelijke zaken. Serverlogs worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

6.2 Contactopname & contactformulier

Als u een contactformulier op Krafti invult of ons een e-mail stuurt, dan worden gegevens die u ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, plus daarbij opgeteld 3 jaar. We bewaren uw gegevens gedurende deze tijd zodat we eventueel toekomstig contact kunnen refereren aan eerdere correspondentie.

6.3 Gegevens van minderjarigen

Onze website is niet gericht op kinderen onder de 16 jaar. Krafti heeft dan ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ben je nog géén 16 jaar? Vraag dan een ouder, voogd of verzorger of hij/zij het wel of niet goed vindt dat je Krafti bezoekt. En laat diegene dit privacy- en cookiebeleid lezen.

6.4 Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

Krafti deelt gegevens met de volgende derden:

 • Webhost: deze handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation van de Europese Unie.
 • Google AdSense: het geautomatiseerde advertentieplatform van Google. Kijk op deze pagina voor meer informatie hieromtrent.
 • Google Analytics (het geautomatiseerde statistiekensysteem van Google
 • Askimet (voor het tegengaan van spamreacties)
 • WebwinkelKeur (ons reviewsysteem waarmee u beoordelingen/recensies/ervaringen kunt achterlaten)

Met de partijen die in de zin van de AVG als verwerker worden aangeduid, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Met alle partijen delen we uitsluitend die gegevens die nodig zijn om uitvoering van de dienst in kwestie mogelijk te maken. We hebben met ze afgesproken om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens om veiligheid te garanderen en vertrouwelijkheid te bewaken.

6.5 Externe links

Op Krafti kunnen links staan die leiden naar websites van nationale en internationale derden. Dit betreffen websites waarvoor Krafti op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Krafti aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Krafti de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulpmiddel voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie. Door op een externe link te klikken, zal de desbetreffende webpagina openen in uw browser. Houd er rekening mee dat iedere website zijn eigen Algemene Voorwaarden, gebruiksvoorwaarden, privacyverklaring, persoonsgegevensverwerking en cookiebeleid hanteert. Zie daartoe de desbetreffende website.

6.6 Recht op inzage en correctie

Wij zijn zo transparant mogelijk over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. U hebt te allen tijde recht op inzage, correctie, schrapping en/of verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: contact@krafti.nl. Of wij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens –en zo ja, van wélke persoonsgegevens– kunt u eveneens te allen tijde bij ons opvragen.

6.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt te allen tijde het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Krafti in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, aangezien de veilige koppeling van databestanden zodoende niet langer kan worden gegarandeerd.

Krafti wil u er tot slot op wijzen dat u in geval van ontevredenheid de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hieromtrent ook ons klachtbeleid.

7.0 Cookies

Wij vinden uw privacy ontzettend belangrijk. Om die reden plaatst Krafti zo min mogelijk cookies. We leggen u hieronder uit welke cookies we (optioneel) wel plaatsen en waarom, maar we willen u er allereerst graag op wijzen dat u te allen tijde de mogelijkheid hebt om cookies simpelweg voor alle websites volledig uit te schakelen via de instellingen van uw internetbrowser. Hoe u dit doet leest u op deze pagina van de Cosumentenbond. U kunt ook meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten of verwijderen, dan kan dat eenvoudig via YourOnlineChoices.eu.

Let op: als u via uw webbrowserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies van Krafti niet werken of dat u van sommige van onze producten en/of diensten geen gebruik kunt maken.

7.1 Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie dat via de browser op uw device (computer, tablet, telefoon e.d.) wordt opgeslagen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door middel van een cookie uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw device.

7.2 Waarom cookies?

Krafti en samenwerkingspartners van Krafti maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om deze website te doen functioneren, te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt. Zodoende kunnen we onze website blijven verbeteren en informatie aanbieden die voor u interessant is.

7.3 Welke cookies?

Tijdens het bezoeken van Krafti kunnen de volgende soorten cookies op uw computer worden geplaatst:

7.4 Functionele cookies

Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo is er (ironisch genoeg) een cookie nodig om te onthouden welke cookies u wel en niet accepteert. Deze cookie heet op Krafti ‘cookie_notice_accepted’ en wordt standaard 1 jaar bewaard in uw browser.

7.5 Statistieken met behulp van Google Analytics

Via Krafti worden cookies geplaatst van Google Analytics, een analytische tool die statistieken verzamelt over bezoekers op onze website. De cookies beginnen o.a. met de naam ‘_ga’, ‘_gat’ en ‘_gid‘. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om inzicht te krijgen in de kwaliteit en effectiviteit van onze artikels. Met behulp van Google Analytics kunnen we bijvoorbeeld zien welke artikels op Krafti populair zijn. Dit kunnen we vervolgens gebruiken als basis om aanvullende artikels te schrijven. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De geldigheidsduur van cookies via Google Analytics is maximaal 2 jaar.

7.6 Recensies via WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Indien wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel om u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

8.0 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Privacy Policy afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

9.0 Wijzigingen

Krafti behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient dan ook aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Het is eveneens niet ondenkbaar dat onze Privacy Policy in de nabije toekomst opnieuw wordt uitgebreid en/of gewijzigd.

10.0 Slotbepaling

Niets uit de inhoud van deze publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijk toestemming van Krafti. Wijzigingen, typfouten en zetfouten voorbehouden. Krafti is een initiatief van Texted VOF. Met vragen en opmerkingen kunnen bezoekers van Krafti contact opnemen via contact@krafti.nl.